Informatie voor Onderwijsprofessionals

Wie zijn  wij?
Logonet Drechtsteden is een samenwerkingsverband van 5 logopediepraktijken.
Wij hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat kwalitatief hoogwaardige logopedie voor iedereen van 0 tot 100 jaar in de regio toegankelijk is. Iedere aangesloten logopediepraktijk heeft zijn eigen specialisatie binnen de logopedie, De logopedisten van Logonet verwijzen naar elkaar door, zodat elke patiënt bij de juiste logopedist terechtkomt en hij de beste zorg krijgt.
Met onze samenwerking willen we het belang van logopedie meer onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat patiënten eerder verwezen worden naar de logopedie. Door het bieden van kwalitatief goede zorg, gebaseerd op de meest recente inzichten, geven we onze patiënten weer een kans mee te kunnen doen in de communicatie thuis, op school en op het werk.

Op deze website vindt u informatie over de professionele logopedische zorg die de logopedisten van Logonet kunnen bieden in het werkgebied Drechtsteden. Voor u als onderwijsprofessional hebben wij de onderstaande  informatie op een rij gezet.

Logopedische screening

De vrijgevestigde logopedisten uit Dordrecht verzorgden tot en met schooljaar 2017/2018 de logopedische screening van leerlingen in groep 2. Een groot aantal leerkrachten van groep 1 en 2 hebben scholing gekregen om kinderen met logopedische problemen vroegtijdig te kunnen signaleren. De leerkrachten vulden in oktober een signaleringslijst logopedie in voor de kinderen uit groep 2. Naar aanleiding van het resultaat werden kinderen verwezen naar de logopedist. In de periode van januari tot en met april verzorgden de logopedisten vervolgens de screening. Tijdens deze screening werden kinderen alleen met toestemming van de ouders gezien door de logopedist. Kinderen die al logopedie hadden of al verwezen waren door de leerkracht naar de logopedist werden niet gescreend. De logopedisten screenden niet in hun eigen wijk zodat de screening transparant is.

Sinds de start van het schooljaar 2018/2019 wordt de screening niet meer in deze vorm aangeboden. Wilt u weten wat Logonet voor uw school in Dordrecht of Papendrecht kan betekenen op het gebied van signaleren en screenen? Neem dan contact met ons op.

Scholing

Scholing “Vroegtijdig signaleren van logopedische problemen”

Wij vinden het belangrijk dat logopedische problemen in een vroeg stadium worden herkend, zodat er tijdig passende hulp geboden kan worden.
Daarom hebben wij de scholing “Vroegtijdig signaleren van logopedische problemen” ontwikkeld voor onderwijsprofessionals uit het peuter- en kleuteronderwijs.

Inhoud: Het is belangrijk dat logopedische problemen bij kinderen in een vroeg stadium worden herkend, zodat er tijdig passende hulp geboden kan worden. In deze scholing wordt aandacht besteed aan de verschillende logopedische werkgebieden, de normale en de afwijkende ontwikkeling. U leert logopedische problemen beter signaleren aan de hand van een praktisch inzetbare signaleringslijst.  Daarnaast geven we handreikingen hoe u ouders kunt informeren en hoe u de spraak/taalontwikkeling in uw groep kunt stimuleren. Er is voldoende ruimte voor het beantwoorden van uw vragen.

Doel van de scholing: Aan het eind van de scholing hebben alle deelnemers hun kennis over de normale en de afwijkende ontwikkeling bij kinderen vergroot en verdiept en hebben zij geleerd hoe zij logopedische problemen bij kinderen vroegtijdig kunnen signaleren.

Doelgroep: De scholing is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het peuter- en kleuteronderwijs. De scholing kan worden aangepast voor het speciaal onderwijs. Uiteraard is deze scholing ook erg zinvol voor leerkrachten van groep 3 en hoger om zich te verdiepen in het signaleren van logopedische problemen.

Praktische zaken: Wij bieden deze scholing op maat en op locatie. De scholing wordt gegeven door twee logopedisten, met ieder hun expertises, waardoor alle deelnemers goed begeleid worden bij het leren van de technieken. De scholing duurt 2,5 uur. Het maximum aantal deelnemers per scholing is 15. Na afloop van de scholing ontvangt u een certificaat van deelname.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@logonet.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scholing “Stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling in de groep”

Inhoud: In deze scholing wordt in kleine groepen gewerkt aan het actief leren toepassen van technieken om in het taalaanbod aan te sluiten bij het taalniveau van het kind. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het reeds aanwezige materiaal op de groep. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor taalaanbod tijdens de groepsactiviteiten. Ook de rol van de ouders/verzorgers wordt besproken; hoe zij actief betrokken kunnen worden bij het programma van de groep waar het gaat om de stimulatie  van de spraak/taalontwikkeling. Aan de hand van filmpjes en in gebrachte casussen leren de deelnemers het taalniveau van een kind  inschatten en daarna wordt  geoefend wat er nodig is in het taalaanbod voor dit kind. Technieken om kinderen die niet/nauwelijks praten uit te lokken tot communicatie worden geboden.

Doel van de scholing: Aan het eind van de scholing hebben alle deelnemers ervaring opgedaan in taalaanbod-technieken, zowel voor groepsactiviteiten als afgestemd op het individuele kind.

Voorbereiding: Alle deelnemers brengen een casus in, bij voorkeur met beeldmateriaal.

Doelgroep: De scholing is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het peuter- kleuter- of basisonderwijs. De scholing kan worden aangepast voor het speciaal onderwijs.

Praktische zaken: Wij bieden deze scholing op maat en op locatie. De scholing wordt gegeven door twee logopedisten, met ieder hun expertises, waardoor alle deelnemers goed begeleid worden bij het leren van de technieken. De scholing duurt 2,5 uur. Het maximum aantal deelnemers per scholing is 15. Na afloop van de scholing ontvangt u een certificaat van deelname.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@logonet.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ontwikkeling van scholingen
In de toekomst hopen wij nog meer scholingen te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Logopedie en de peuterspeelzaal
  • Hoe u als onderwijsprofessional leerlingen met logopedische problemen kunt begeleiden op school.
  • Het omgaan met meertalige kinderen die (nog) niet in aanmerking komen voor logopedische zorg
  • Stemproblemen en de leerkracht

Heeft u wensen voor een scholing over een logopedisch onderwerp?  Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Zorg op Maat

In sommige situaties is het wenselijk om, naast het reguliere logopedische zorgaanbod, ook zorg op maat aan te bieden. Te denken valt aan preventie, taalondersteuning in kleine groepjes op school, multidisciplinair overleg of consultatie bij kinderen met een complexe zorgvraag. Ook hierin is Logonet Drechtsteden een betrouwbare en lokale partner. Graag gaan wij met u in gesprek om de mogelijkheden verder te bespreken.

Meer informatie?